Kompleksowa obsługa prawna

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie rynków kapitałowych i instrumentów finansowych.
Kompleksowa obsługa transakcji M&A (połączenia i przejęcia), transakcji z udziałem funduszy
private equity i venture capital.

Kancelaria Adwokacka Piotr Bednarczuk

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym i transakcyjnym na rzecz wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: Prawo i administracja) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Prawo i ekonomia rynku kapitałowego).


Piotr specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie rynków kapitałowych i instrumentów finansowych, zajmuje się kompleksową obsługą transakcji M&A (połączenia i przejęcia), transakcji z udziałem funduszy private equity i venture capital, doradza w zakresie umów inwestycyjnych, ładu korporacyjnego jak również restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.


W toku praktyki zawodowej reprezentował Klientów w szeregu transakcji dotyczących nabycia i zbycia udziałów i akcji, w tym znacznych pakietów akcji, połączenia, przejęcia, podziału i przekształcenia spółek handlowych, jak również sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a nadto w procesach restrukturyzacji i upadłości podmiotów gospodarczych.


Piotr brał udział w szeregu transakcji dotyczących emisji papierów wartościowych, w tym akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych oraz ich lokowania na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym, jak również w transakcjach dotyczących finansowania przedsięwzięć biznesowych i inwestycji w ramach projektów private equity i venture capital.


Piotr swoim doświadczeniem wspiera biznes, w szczególności startupy, łącząc nabyte kompetencje z praktyczną znajomością biznesu. Oferuje konkretne i praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację celów biznesowych zapewniając kompleksową obsługę w procesach inwestycyjnych. Strukturyzuje, negocjuje i finalizuje transakcje na wszystkich etapach, od powstania podmiotów, poprzez ich finansowanie, rozbudowę i wyjście z transakcji.


Piotr współpracuje ściśle z doradcami podatkowymi i analitykami finansowymi (CFA) w ramach tworzenia poszczególnych modeli biznesowych i ich optymalizacji na potrzeby Klienta. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywał reprezentując Klientów w szeregu postępowań sądowych i arbitrażowych, zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również w postępowaniach karnych, w tym jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz obrońca w sprawach karno-gospodarczych.

Współpracownicy

Wysoko wykwalifikowani prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego, kooperujący z Kancelarią w ramach stałej współpracy. Doradcy podatkowi i analitycy finansowi CFA kooperujący z Kancelarią w ramach współpracy ad hoc, w ramach poszczególnych projektów biznesowych.

Obszary prawa

Do obszarów prawa, którymi się zajmujemy, należą:

 • Prawo korporacyjne / Fuzje i przejęcia
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej (z uwzględnieniem kryterium operacyjnego i podatkowego); zawiązywanie i tworzenie spółek prawa handlowego
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych
  • sporządzanie projektów dokumentacji korporacyjnej spółek prawa handlowego (regulaminów organów statutowych spółek, ich struktur organizacyjnych, dokumentów związanych z wprowadzeniem zasad ładu korporacyjnego, stałej obsługi pracy organów spółek – zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, posiedzeń zarządów
  • sporządzanie projektów oraz negocjowanie zawieranych przez wspólników, founderów i akcjonariuszy umów o współpracy, umów inwestycyjnych oraz innych umów typu joint venture, w tym umów dotyczących własności intelektualnej
  • sporządzanie projektów oraz negocjowanie wszelkich innych umów handlowych (umowa o zachowaniu poufności, umowa sprzedaży udziałów/akcji, umowa opcji put/call i inne)
  • stała obsługa prawna w ramach bieżącej działalności gospodarczej
  • przeprowadzanie kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych
  • fuzje i przejęcia (M&A); przygotowanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentów transakcyjnych związanych z łączeniem, podziałem i przekształceniami podmiotów gospodarczych
  • przygotowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie dokumentów transakcyjnych związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji, udziałów, wybranych aktywów, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
  • doradztwo regulacyjne i bieżąca obsługa spółek giełdowych, ich akcjonariuszy i członków organów
  • doradztwo w zakresie przepisów dotyczących wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku regulowanym, ich akcjonariuszy i członków organów
 • Private Equity
  • doradztwo w zakresie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym przez fundusze venture capital i private equity na różnych etapach finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym także poprzez wykup menedżerski typu management buy -out (MBO) oraz management buy-in (MBI), finansowanie pomostowe oraz finansowanie fuzji i przejęć, a także finansowanie mezzanine
  • wspieranie funduszy inwestycyjnych w procesie inwestycyjnym w spółki publiczne i prywatne
  • doradztwo w zakresie finansowania nabycia aktywów, ochrony konkurencji i podatkowym
 • Udziałowe i dłużne rynki kapitałowe
  • przeprowadzanie audytów prawnych due diligence służących przygotowaniu emitenta do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, jak również opracowaniu prospektu emisyjnego oraz innych niezbędnych dokumentów informacyjnych
  • doradztwo w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych (finansowanie kapitałem własnym lub kapitałem obcym)
  • doradztwo w zakresie dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym (GPW, New Connect)
  • doradztwo przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz papierów wartościowych wymiennych na akcje, jak również przy emisjach akcji i certyfikatów inwestycyjnych
  • doradztwo w zakresie crowdfundingu udziałowego
  • reprezentacja w postępowaniach przed regulatorem polskiego rynku kapitałowego Komisją Nadzoru Finansowego w Warszawie, a także w postępowaniach przed Giełdą Papierów Wartościowych S.A. i innymi instytucjami
  • doradztwo na etapie wdrażania zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance) oraz doradztwo na rzecz spółek publicznych (komunikacja z rynkiem, wypełnianie obowiązków informacyjnych, kontakty z regulatorem rynku i innymi instytucjami finansowymi)
  • opracowywanie i wsparcie we wdrożeniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej i pracowników spółek publicznych
  • nabywanie znacznych pakietów akcji i wykonywanie obowiązków informacyjnych z nim związanych
 • Prawo restrukturyzacji i upadłości
  • restrukturyzacja finansowa spółek (restrukturyzacja zadłużenia oraz przygotowanie programów optymalizacji kosztów)
  • analizy prawno-ekonomiczne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w sytuacjach kryzysowych, jak również w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur upadłościowych
  • doradztwo w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowanie warunków zawartych umów
  • udział w negocjacjach z wierzycielami
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym w postępowaniach incydentalnych w toku tych postępowań
  • reprezentacja zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek kapitałowych
  • reprezentowanie wspólników oraz członków organów spółek w postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo karne gospodarcze

  Doradztwo w zakresie:

  • przestępstw gospodarczych dotyczących oszustw, niegospodarności, ukrywania majątku, prania brudnych pieniędzy oraz łapownictwa i korupcji
  • przestępstw podatkowych
  • ochrony dobrego imienia i reputacji
  • wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi (insider trading) oraz nadużyć na rynku
  • przeszukania, zajęcia i zatrzymania mienia
  • wewnętrznych audytów śledczych
  • zapobiegania i wykrywania przestępstw finansowych oraz oszustw korporacyjnych
 • Prawo pracy

  Doradztwo obejmujące następujące obszary:

  • indywidualne prawo pracy
  • zbiorowe prawo pracy
  • systemy wynagradzania
  • fuzje i przejęcia
  • podatki i ubezpieczenia społeczne
 • Prawo własności intelektualnej
  • ochrona znaków towarowych i praw autorskich
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochrona danych
  • nabywanie praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej oraz ich rejestracja i ochrona
  • opracowywanie projektów i negocjowanie warunków umów o przeniesienie praw autorskich, znaków towarowych lub umów licencyjnych, w tym umów na licencję oprogramowania
  • reprezentacja Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej lub przemysłowej
  • świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie własności intelektualnej na rzecz klubów sportowych (w związku z ochroną i wykorzystaniem wizerunku ich zawodników)
 • Prawo ochrony konkurencji

  Doradztwo obejmujące następujące obszary:

  • kontrola koncentracji
  • kartele
  • nadużycia pozycji dominującej
  • porozumienia wertykalne
  • pomoc publiczna
  • ochrona konsumentów
 • Prawo podatkowe
  • reprezentacja Klientów w sporach podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
  • doradztwo członkom zarządu i innym osobom odpowiedzialnym za kwestie finansowe w postępowaniach związanych z ewentualną odpowiedzialnością karnoskarbową
 • Postępowania sądowe i arbitraż
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania gospodarczego
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym w postępowaniach odwoławczych i podatkowych
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi ad hoc oraz instytucjonalnymi
  • obrona i reprezentacja w sprawach karnych i karno-skarbowychSpecjalizujemy się w

Prawie nowych technologii

Prawie korporacyjnym

Prawie transakcyjnym / fuzje i przejęcia

Kontakt

Telefon:

+(48) 601 800 607

Email:

sekretariat@bednarczuk-partnerzy.pl

Adres:

Gdańsk, Grunwaldzka 184,
Centrum Biurowe Garnizon

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.